Voorwaarden Moederdag Winactie 2024

1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Moederdag Winactie” van 2024, georganiseerd door het Van Gogh Museum.

1.1.2
De informatie over en voorwaarden van de “Moederdag Winactie” staat vermeld op de website van de webshop van het Van Gogh Museum:  https://www.vangoghmuseumshop.com/nl/moederdag-speciale-actie.

1.1.3
Van Gogh Museum is een handelsnaam van Stichting Van Gogh Museum, gevestigd aan Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam.

1.1.4
Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer en indien de deelnemer onder de 18 jaar is diens ouders/voogd akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2. “MOEDERDAG WINACTIE”

2.1 Specificatie

2.1.1
Met het inzenden van het deelnameformulier neem je deel aan de winactie en accepteer je deze voorwaarden voor deelname.

2.1.2
Als je deelneemt aan deze winactie, maak je kans op het terugwinnen van het aankoopbedrag van je bestelling.
Het aankoopbedrag zal worden terugbetaald via de door jouw gekozen betaalmethode van je bestelling.

2.1.3
Deelname geschiedt door inzending van een ingevuld deelnameformulier, dat te vinden is op de website van de webshop. Op dit deelnameformulier wordt door de deelnemer op een originele wijze een antwoord gegeven op de vraag: “Voor wie heb je een cadeau gekocht en waarom?”.

2.1.4
De inzendtermijn van de winactie loopt van woensdag 1 mei 2024 tot en met woensdag 15 mei 2024, waarna deelname niet meer mogelijk is.

2.1.5
Uit de inzendingen die binnen de in artikel 2.1.4 vastgestelde periode zijn ontvangen, wordt op basis van het mooiste en origineelste antwoord, een selectie gemaakt door een door het Van Gogh Museum vastgestelde jury. Ongepaste inzendingen worden van deelname uitgesloten.

2.1.6
De winnaar ontvangt uiterlijk 24 mei 2024 een persoonlijk bericht per e-mail.
Wanneer het Van Gogh Museum niet in contact kan komen met de prijswinnaar (binnen 30 werkdagen na de actie) vervalt het recht op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar geselecteerd.

2.1.7
De prijs, zoals genoemd in artikel 2.1.2, is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

2.2 Deelname

2.2.1
Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan de winactie met inachtneming van de artikelen 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4.

2.2.2
Het is medewerkers van het Van Gogh Museum niet toegestaan om deel te nemen aan deze winactie.

2.2.3
Deelname door minderjarigen is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd, met bijzondere inachtneming van de artikelen 2.2.1, 2.2.5 en 2.2.6.

2.2.4
Iedere deelnemer kan maximaal één deelnameformulier insturen.

2.2.5
Door deelname aan de Moederdag Winactie geef jij als deelnemer en indien van toepassing jouw ouders of voogd, indien jij hebt gewonnen, het Van Gogh Museum het recht om jouw inzending voor promotionele doeleinden van het Van Gogh Museum te gebruiken.

2.2.6
De gegevens van deelnemers die het Van Gogh Museum in het kader van de Winactie verzamelt en verwerkt, worden enkel gebruikt voor het promoten van de Moederdag Winactie en zullen direct na afloop van de bewaartermijn, zoals omschreven in artikel 4.4, worden vernietigd.


3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1
Het Van Gogh Museum kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:
a. verkeerd of te laat ingezonden deelnameformulieren;
b. onduidelijke of incorrecte formulering van het antwoord gegeven op de vraag: “Voor wie heb je een cadeau gekocht en waarom?” door de deelnemer;
c. technische problemen die van invloed kunnen zijn op elektronische communicatie;
d. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door de deelnemer.

3.2
De deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer en indien van toepassing diens ouders/voogd. De deelnemer en diens ouders/voogd zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Het Van Gogh Museum garandeert niet dat het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inzendingen juist en volledig worden ontvangen.

3.3
Het Van Gogh Museum is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deelname aan de “Moederdag Winactie” van 2024. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.


4. PERSOONSGEGEVENS

4.1.
Door mee te doen aan de winactie geef je toestemming dat er van jouw persoonsgegevens worden verwerkt door het Van Gogh Museum.

4.2.
De persoonsgegevens die van alle deelnemers worden verwerkt bestaan uit: voor- en achternaam, e-mailadres en de persoonlijke motivatie voor het terugwinnen van je aankoopbedrag.
Voor de winnaar van de winactie geldt dat ook diens adresgegevens zullen worden verwerkt voor het in artikel 4.3 vermelde doel.
Daarnaast worden van de winnaar de voornaam, woonplaats en het winnende antwoord vermeld op de pagina van de winactie in onze webshop.

4.3.
De bovengenoemde persoonsgegevens worden gebruikt vanuit alle deelnemers een winnaar te kunnen selecteren en om contact te kunnen opnemen met de winnaar en diens prijs te kunnen overhandigen.

4.4.
De in dit artikel genoemde persoonsgegevens worden tot maximaal twee maanden na de einddatum van deze “Moederdag Winactie” bewaard.

4.5.
Door mee te doen aan de actie geef jij en indien je jonger bent dan 18 jaar jouw ouder/voogd of andere wettelijk vertegenwoordiger toestemming voor de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens.

4.6.
Meer informatie over hoe het Van Gogh Museum omgaat met persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring op onze website.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

5.1
De deelnemer verklaart de maker en/of rechthebbende van de door hem/haar ingestuurde inzending te zijn. De deelnemer vrijwaart het Van Gogh Museum voor alle aanspraken van derden aangaande (vermeende) auteursrechtinbreuk met betrekking tot de ingestuurde inzending, te weten jouw motivatie.

5.2
De deelnemer verleent door de inzending van zijn/haar inzending betreffende een auteursrechtelijk beschermd werk een onbeperkte, exclusieve en wereldwijde gebruikslicentie aan het Van Gogh Museum, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat, en om de ingezonden motivatie openbaar te maken en te verveelvoudigen op alle externe en interne communicatiekanalen van het Van Gogh Museum waaronder begrepen maar niet beperkt tot op de officiële website van de webshop van het Van Gogh Museum en eveneens voor gebruik in in- en externe communicatie naar derden, zoals onder andere de officiële website(s), sociale media en andere kanalen.

5.3      
Deze licentie is voor onbepaalde tijd.

 
6. SLOTBEPALINGEN

6.1 Voorbehoud
Het Van Gogh Museum behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de “Moederdag winactie”, indien het museum van mening is dat deze misbruik maken van de winactie, niet conform deze voorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de selectie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen;
c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden of de actie voortijdig te beëindigen;

voor zover het museum dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

6.2 Vragen en klachten
Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
In geval van vragen en klachten met betrekking tot de “Moederdag Winactie” kun je contact opnemen met onze klantenservice. Op verzoek zal de klachtenprocedure worden toegezonden.

6.3 Toepasselijk recht en forumkeuze

6.3.1
Het Van Gogh Museum handelt bij deze actie in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

6.3.2
Op de “Moederdag Winactie” van 2024 en de voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.


Menu