Algemene Voorwaarden Webshop Van Gogh Museum

Versie juli 2022

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 - Intellectuele eigendom en copyright

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de Ondernemer als geïdentificeerd in artikel 2;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

 • Naam: Stichting Van Gogh Museum voorheen Rijksmuseum Vincent van Gogh / Rijksmuseum
  handelend onder de naam/namen: Van Gogh Museum Online Shop
 • Vestigings- & bezoekadres: Paulus Potterstraat 7 1071CX Amsterdam
 • Telefoonnummer: 0031205708795
 • Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur
 • E-mailadres: customerservice@vangoghmuseumshop.com
 • KvK-nummer: 41213987
 • btw-identificatienummer: NL803117851B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de Overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de Overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, de door hem in het kader van de Overeenkomst op afstand verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst op afstand kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Duurtransactie.


Artikel 5 - De Overeenkomst op afstand

 1. De Overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  • c. de informatie over garantie en bestaande service na aankoop;
  • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
  • e. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst op afstand indien de Overeenkomst op afstand een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. 6. In geval van een Duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de Dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien Dagen, ingaande op de Dag van het aangaan van de Overeenkomst op afstand.
 2. Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft naar aanleiding van de Overeenkomst op afstand, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na de terugzending of in geval van diensten de herroeping terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. Het Herroepingsrecht van de Consument is uitgesloten in de gevallen als bedoeld in lid 2 en 3. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is mogelijk voor producten: 
  • a. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
  • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  • e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
  • f. voor losse kranten en tijdschriften;
  • g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is mogelijk voor diensten:
  • a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de Bedenktijd is verstreken;
  • c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 10 - Conformiteit

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De Consument kan op een gebrek geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen een bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij de Ondernemer kenbaar heeft geklaagd.Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na ontbinding, terugbetalen behoudens overmacht van de Ondernemer.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na de bezorging is beschadiging en/of vermissing van producten voor risico van de Consument.


Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging

 1. De Consument kan een Overeenkomst op afstand die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Consument kan een Overeenkomst op afstand die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • ten allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1, tenzij een rechtsgeldig beroep is gedaan op het Herroepingsrecht op grond van artikel 6. In dat geval zijn de kosten als bedoeld in artikel 7 lid 1 verschuldigd door de Consument.
 2. In geval van een Overeenkomst op afstand tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is te vinden in de webshop, in het onderdeel “Veelgestelde vragen”, onder het kopje “Ruilen en retourneren”, https://www.vangoghmuseumshop.com/nl/veelgestelde-vragen
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst op afstand moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals genoemd in artikel 15.


Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Ieder geschil tussen partijen ter zake de Overeenkomst op afstand zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam onverminderd het recht van beroep en cassatie. De Consument heeft gedurende één maand nadat de Ondernemer schriftelijk aan de Consument heeft laten weten een geschil ter kennis te willen brengen aan de bevoegde rechter te Amsterdam om zich jegens de Ondernemer te beroepen op de bevoegdheid van de rechter in wiens ressort hij woonplaats heeft.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 - Intellectuele eigendom en copyright

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (reclame)uitingen van vangoghmuseumshop.com, berusten bij de Ondernemer.
 2. De informatie beschikbaar op de vangoghmuseumshop.com mag enkel gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd worden in aangepaste vorm voor informatie doeleinden, en enkel na het verkrijgen van de geschreven en uitdrukkelijke toestemming van de Ondernemer (voor overige vragen, neem contact op met onze klantenservice)
 3. Ongeautoriseerd gebruik van de naam Van Gogh Museum Online Shop, en van alle beelden, logos en grafische vormgeving en Trademarks of het ongeautoriseerd kopiëren van inhoud van deze Webshop zonder toestemming van de Ondernemer, is in overtreding van Nederlandse en internationale copyright wetten.
 4. De Consument en (overige) gebruikers van de webshop erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de webshop anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de webshop (laden en in beeld brengen).
 5. De Ondernemer draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de webshop vangoghmuseumshop.com die door derden zijn uitgegeven.


Menu